Włączenie pracodawców w proces kształcenia i egzaminowania gwarancją jakości i skuteczności kształcenia zawodowego

9 grudnia Fundacja uczestniczyła w zorganizowanej w Gdańsku przez Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego MEN oraz Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Konferencji pn. „Włączenie pracodawców w proces kształcenia i egzaminowania gwarancją jakości i skuteczności kształcenia zawodowego” .

Konferencja miała na celu przedstawienie kluczowej roli pracodawców w partnerstwie ze szkołami zawodowymi, wpływ na podnoszenie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego. W Konferencji wzięli także udział przedstawiciele Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w związku z wprowadzeniem nowych zasad potwierdzania kwalifikacji zawodowych w myśl Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 24 lutego 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 262).

Instytucje i Programy wspierające FPE