Efektywność energetyczna

Efektywność energetyczna – wiele wymiarów i celów

Pojęcie efektywności energetycznej budynków, przedsięwzięć i procesów, pojawiające się w opisach celów działań zawartych w programach czy bardziej konkretnych projektach najczęściej sprowadza się do pewnego, odpowiednio niskiego poziomu zużycia energii na jednostkę planowanego lub rzeczywiście uzyskiwanego efektu działań. Niekiedy nawet pomija się odniesienie do efektu, operując bezwzględną ilością energii zuzywanej w danym obiekcie czy procesie w jednostce czasu, w porównaniu z wielkością normatywnie określoną jako próg efektywności. Tymczasem, rozpatrywane obiekty i procesy realizują wiele celów oraz działają w otoczeniu, na które również oddziaływują. Weżmy dla przykładu budynki mieszkalne, gdzie mamy pewne spektrum i to zróżnicowanych potrzeb mieszkańców i innych użytkowników, dostawców itp. a obiekty te – procesy ich budowy, eksploatacji, przekształceń itp. wymagają generowania potrzebnej dla nich energii co wpływa na środowisko, w tym klimat. Analiza synergii między ograniczaniem zuzycia energii a wpływem na zmiany klimatyczne oraz możliwością adaptowania się do ich nieuchronnych (w pewnym czasie) przejawów jest przedmiotem projektu CAMS Platform realizowanego przez Fundację Poszanowania Energii w Gdańsku jako partnera w ramach Programu Interreg dla Regionu Morza Bałtyckiego 2014 – 2020.

Gdańsk, 25.01.2022 rok

Instytucje i Programy wspierające FPE