Statut

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

Fundacja Poszanowania Energii zwana dalej Fundacją jest ustanowiona dla realizacji celów określonych w oświadczeniach woli fundatorów, złożonych w formie aktu notarialnego.

 

§ 2

Fundacja działa na podstawie:

 1. ustawy z dnia 06 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. nr 21 poz. 97),
 2. statutu,
 3. innych przepisów prawnych regulujących działalność Fundacji.

 

§ 3

Fundacja posiada osobowość prawną.

 

§ 4

Siedzibą Fundacji jest miasto Gdańsk.

 

§ 5

 1. Fundacja działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą.
 2. Fundacja może tworzyć zagraniczne jednostki organizacyjne, o ile jest to niezbędne do realizacji jej celów.

 

§ 6

Fundacja używa logo i pieczęci z napisem: FUNDACJA POSZANOWANIA ENERGII w GDAŃSKU.

                                                   

Rozdział II

Cele i zakres działania Fundacji

 

§ 7

Celem działania Fundacji jest:

 • upowszechnianie postępu w dziedzinie energooszczędności i wykorzystania odnawialnych źródeł energii, a przez to zmniejszenie obciążeń,
 • inicjowanie działań społecznych oraz tworzenie podstaw instytucjonalnych i finansowych dla realizacji tego celu,
 • praktyczne wdrażanie projektów i technologii z tej dziedziny we współpracy z instytucjami i organizacjami krajowymi i zagranicznymi,
 • maksymalne wykorzystanie lokalnych zasobów energii,
 • poprawa materialnych warunków życia mieszkańców regionu oraz kondycji ekonomicznej gmin w wyniku poszanowania energii i zaangażowania w wykorzystanie jej odnawialnych źródeł,
 • działanie na rzecz edukacji, nauki, gospodarki, ochrony dóbr kultury technicznej oraz promocji i rozwoju innowacji w tych dziedzinach,
 • kształtowanie etyki korzystania z zasobów dziedzictwa technicznej kultury materialnej i środowiska naturalnego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

 

§ 8

 1. Fundacja wspiera finansowo inwestycje i inne przedsięwzięcia służące do realizacji jej celów.
 2. Fundacja realizuje swoje cele we współpracy z właściwymi organami państwowymi, samorządowymi, osobami prawnymi i fizycznymi, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

 

§ 9

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. prowadzenie prac badawczych, pomiarowych i ekspertyz,
 2. prace studialne w celu wprowadzenia zmian w odpowiednich przepisach, normach prawnych i zasadach finansowych,
 3. wspieranie i współudział w działalności wydawniczej, kulturalnej i oświatowej,
 4. wspieranie i współudział w organizowaniu oraz prowadzenie szeroko pojętych działań edukacyjnych, w tym m. in.: szkoleń, kursów, prelekcji, odczytów, wystaw,
 5. działalność promocyjną i consultingową na rzecz efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym w ramach projektów krajowych i międzynarodowych,
 6. projektowanie i budowę instalacji, urządzeń i aparatury z zakresu energooszczędności i ochrony środowiska,
 7. transfer i adaptację zagranicznych technologii w tym zakresie,
 8. wspieranie i współudział w działaniach zmierzających do stosowania i rozwoju nowoczesnych energooszczędnych technologii,
 9. wspieranie rozwoju regionalnego przemysłu i rzemiosła wytwarzającego urządzenia, sprzęt i materiały służące oszczędności energii i wykorzystania jej odnawialnych źródeł,
 10. działania zmierzające do lepszego wykorzystania miejscowych źródeł energii, w tym gazu i energii odnawialnych, w celu zmniejszenia strat na liniach przesyłowych,
 11. dokumentowanie i wspieranie rewaloryzacji zabytków techniki i kultury materialnej związanej z szeroko pojętą energetyką na terenie Polski i poza granicami kraju,
 12. organizowanie wydarzeń służących kultywowaniu dziedzictwa i osiągnięć technicznych o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

 

Rozdział III

Majątek Fundacji

 

§ 10

Majątek Fundacji stanowi suma kwot zadeklarowanych przez Fundatorów w akcie fundacyjnym, środki finansowe, nieruchomości, rzeczy ruchome oraz prawa majątkowe nabyte przez Fundację w trakcie jej działalności.

 

§ 11

Fundacja czerpie środki finansowe w szczególności z:

 1. darowizn, spadków, zapisów i dotacji,
 2. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego,
 3. dochodów z działalności gospodarczej,
 4. zbiórek pieniężnych,
 5. innych wpływów.

 

§ 12

Majątek Fundacji przekazany w akcie fundacyjnym może być przeznaczony na uruchomienie i prowadzenie działalności gospodarczej.

 

§ 13

Za swoje zobowiązania Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem.

 

§ 14

Fundatorzy założyciele mogą być zwolnieni z opłat związanych z uczestnictwem w kursach lub szkoleniach organizowanych przez Fundację. Decyzję o częściowym lub całkowitym zwolnieniu z opłat podejmuje Rada Programowa Fundacji.

 

Rozdział IV

Organy Fundacji

 

§ 15

Organami Fundacji są:

 1. Zgromadzenie Fundatorów
 2. Rada Programowa Fundacji
 3. Zarząd Fundacji.

 

§ 16

 1. W skład Zgromadzenia Fundatorów wchodzą fundatorzy założyciele wymienieni w załączniku nr 1 do Statutu oraz fundatorzy przyjęci na podstawie uchwały Zgromadzenia Fundatorów.
 2. Fundatorem może być osoba prawna lub fizyczna z kraju lub z zagranicy.
 3. Fundatorzy dzielą się na członków: zwyczajnych i honorowych

a) członek zwyczajny ma prawo do:

 • udziału w zebraniach, zgromadzeniach, konferencjach i innych spotkaniach organizowanych przez Fundację;
 • udziału w wyborach do władz Fundacji w sposób czynny i bierny;
 • pracy na rzecz Fundacji

b) status członka honorowego może otrzymać fundator jako wyraz uznania za jego długoletnią działalność w Fundacji i (lub) pełnione funkcje w organach Fundacji

 • status członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie w formie uchwały na wniosek Zarządu lub Rady Programowej,
 • członek honorowy posiada wszystkie prawa przysługujące członkowi zwyczajnemu z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego i jest zwolniony z obowiązku uczestniczenia w posiedzeniach Walnego Zgromadzenia Fundatorów, tym samym jego nieobecność nie wpływa na sposób obliczania kworum określony w 28 ust.2.

 

§ 17

Do kompetencji Zgromadzenia Fundatorów należy:

 1. uchwalenie statutu i zmian w statucie,
 2. uchwalanie założeń programowych i wieloletnich planów działania Fundacji,
 3. powoływanie i odwoływanie Rady Programowej Fundacji i wybór jej przewodniczącego,
 4. zatwierdzanie regulaminów działania Rady Programowej i Zarządu Fundacji,
 5. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Rady Programowej i Zarządu, oraz zatwierdzanie bilansu Fundacji,
 6. udzielanie absolutorium Zarządowi Fundacji,
 7. w uzasadnionych przypadkach przyjmowanie w drodze uchwały rezygnacji Fundatorów ze statusu Fundatora,
 8. nadawania statusu Honorowego Fundatora.

 

§ 18

Zgromadzenie Fundatorów zbiera się co najmniej jeden raz w roku.

 

§ 19

Posiedzenie Zgromadzenia Fundatorów zwoływane jest przez przewodniczącego Rady Programowej, a także na wniosek co najmniej trzech członków Zgromadzenia lub na wniosek prezesa Zarządu Fundacji.

 

§ 20

Rada Programowa Fundacji składa się nie mniej niż z pięciu osób, z których nie mniej niż połowa reprezentuje fundatorów mających charakter podmiotów prawa publicznego.

 

§ 21

Do kompetencji Rady Programowej Fundacji należy:

 1. opracowywanie kierunków i programów działania Fundacji,
 2. sprawowanie bieżącej kontroli nad działalnością Fundacji i pracami Zarządu, zwłaszcza w zakresie gospodarki finansowej,
 3. zatwierdzanie rocznych planów finansowych Fundacji,
 4. powoływanie i odwoływanie prezesa i członków Zarządu Fundacji oraz ustalanie zasad ich wynagradzania, zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie działania Rady Programowej,
 5. powoływanie ze swojego grona min. jednego zastępcy przewodniczącego Rady Programowej,
 6. powoływanie i likwidacja jednostek prowadzących działalność gospodarczą,
 7. podejmowanie decyzji o udziale Fundacji w innych fundacjach, przedsiębiorstwach, spółkach itp.

 

§ 22

Rada Programowa Fundacji zbiera się co najmniej dwa razy w roku.

 

§ 23

Posiedzenie Rady Programowej Fundacji zwołuje przewodniczący Rady, również na wniosek co najmniej trzech członków Rady lub na wniosek prezesa Zarządu Fundacji.

 

§ 24

W posiedzeniu Rady Programowej Fundacji mogą brać udział z głosem doradczym specjaliści z dziedziny będącej przedmiotem obrad.

 

§ 25

Kadencja Rady Programowej Fundacji trwa trzy lata.

 

§ 26

 1. Zarząd Fundacji kieruje bezpośrednio działalnością Fundacji oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Zarząd Fundacji składa się przynajmniej z dwóch osób.
 3. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu, z których przynajmniej jeden jest prezesem Zarządu lub jego zastępcą.

 

§ 27

Do kompetencji Zarządu Fundacji należy:

 1. kierowanie działalnością Fundacji i jej gospodarką finansową,
 2. kierowanie działalnością gospodarczą Fundacji,
 3. coroczne składanie Zgromadzeniu Fundatorów sprawozdań z działalności za rok ubiegły oraz planów ekonomiczno-finansowych w terminie do 31 marca,
 4. przyjmowanie składek, subwencji, zapisów i darowizn,
 5. prowadzenie innych działań niezastrzeżonych dla Zgromadzenia Fundatorów lub Rady Programowej Fundacji.

 

§ 28

 1. Posiedzenia wszystkich organów Fundacji są protokołowane.
 2. Uchwały wszystkich organów Fundacji zapadają w głosowaniu, zwykłą większością ważnie oddanych głosów:
  • a) w pierwszym terminie – przy obecności 50%+1 uprawnionych do głosowania,
  • b) w drugim terminie – wyznaczonym w tym samym dniu – 30 minut później niż pierwszy termin, bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania, z wyłączeniem zmian statutu oraz powoływania i odwoływania Rady Programowej Fundacji oraz wyboru jej Przewodniczącego, które zapadają na zasadach określonych w punkcie 2 a).
 3. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym. Na wniosek jednego z członków organu Fundacji oraz każdorazowo w sprawach personalnych, przewodniczący zebrania zarządza głosowanie tajne.

 

Rozdział V

Działalność gospodarcza Fundacji

 

§ 29

Działalność gospodarcza będzie realizowana w sferach:

 1. naukowo-badawczej,
 2. szkoleniowej,
 3. usługowo-produkcyjnej,
 4. przez udział w spółkach.

 

§ 30

 1. Działalność gospodarczą prowadzi Fundacja samodzielnie na zasadach rachunku ekonomicznego.
 2. Działalnością gospodarczą zarządza Zarząd Fundacji.
 3. Dla prowadzenia działalności gospodarczej Zarząd Fundacji może tworzyć zakłady powołując jednocześnie ich kierowników.
 4. Kierownicy zakładów mają kompetencje w zakresie zarządzania w granicach udzielonego im przez Zarząd pełnomocnictwa.
 5. W przypadku gdy określone kierunki działalności gospodarczej Fundacji nie spełniają celów, dla osiągnięcia których zostały podjęte, Rada Programowa podejmuje uchwałę o ich likwidacji.

 

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

 

§ 31

 1. Fundacja ulega likwidacji w przypadkach wskazanych w ustawie.
 2. Decyzję o likwidacji Fundacji oraz o przeznaczeniu jej majątku podejmuje Zgromadzenie Fundatorów uchwałą co najmniej 2/3 głosów uprawnionych.

 

§ 32

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy ustawy o fundacjach oraz innych przepisów prawa o charakterze powszechnie obowiązującym.

Gdańsk’2020

Instytucje i Programy wspierające FPE