Szkolenia

Działalność edukacyjno-szkoleniową Fundacja realizuje w utworzonym w 1995 roku Ośrodek Demonstracyjno-Szkoleniowy, w którym zainstalowane i podłączone są jest olej, kilkanaście urządzeń i instalacji renomowanych firm, tj. Viessmann, Danfoss, Gejzer, APV, SeCeS-Pol, Hewalex, Grundfos, Dan-Poltherm. W ten sposób uzyskano możliwość praktycznego demonstrowania nowoczesnych sposobów zużycia energii.

Ośrodek dysponuje salą audytoryjną na 40 osób, wyposażoną w sprzęt audiowizualny i komputerowy. Kadrę Fundacji stanowią pracownicy naukowo-dydaktyczni Politechniki Gdańskiej, oraz specjaliści inżynieryjni z przedsiębiorstw energetycznych i ze środowisk ekologicznych.

Fundacja prowadzi w różnych formach : szkoleń, seminariów, studium podyplomowego, kampanii ekologicznych, itp.

Zajęcia dydaktyczne:

1. Program edukacji ekologicznej dla szkół średnich

Są to zajęcia teoretyczno-praktyczne dla uczniów szkół średnich licealnych i zawodowych. Podczas pobytu w Ośrodku uczniowie biorą udział w 6-godzinnych zajęciach, na które składają się: 3-godz. wykład wprowadzający i 2 praktyczne ćwiczenia na stanowiskach szkoleniowych.

Tematyka wykładu :

  • poznanie i porównanie metod pozyskiwania energii
  • rodzaje paliw z uwzględnieniem ich szkodliwości ekologicznej przy spalaniu
  • sposoby racjonalizacji (oszczędzania) energii
  • wpływ odpadów komunalnych na środowisko naturalne
  • sposoby utylizacji i wykorzystania odpadów jako surowców wtórnych
  • przeciwdziałania degradacji środowiska.

W trakcie praktycznych ćwiczeń uczniowie zapoznają się z budową i działaniem energooszczędnych i proekologicznych urządzeń: pompa ciepła, kolektor słoneczny, ogniwo fotowoltaiczne, itp.

Ponadto, poza zajęciami określonymi w programie, uczniowie zapoznają się z laboratoriami Politechniki Gdańskiej, w tym z centralnym, komputerowym, oraz zwiedzają Bibliotekę Główną P.G.

Program rozpoczęty został w 1996r. Finansowany był z niewielkich dotacji otrzymanych w ramach corocznych konkursów organizowanych przez gminę Gdańsk na wspomaganie działalności organizacji pozarządowych. W zajęciach uczestniczyło dotychczas ok. 1300 uczniów z 15-miu szkół oraz 3 grupy nauczycieli prowadzących przedmiot (ok. 90osób).

Opinie o programie otrzymywane od szkół, wyrażane przez kierownictwa i nauczycieli, są jednoznacznie pozytywne. Akcentowany jest w nich wysoki poziom, celowość oraz przydatność tej formy kształcenia proekologicznego, jako uzupełnienia procesu kształcenia w szkole.

W kwietniu 98r. naczelnik ówczesnego Wydziału Edukacji wymienił ten program, jako jedno z trzech b. ważnych zadań własnych Gminy, proponując objąć go kontraktem pilotażowym na usługi realizowane przez organizacje pozarządowe.

2. Program wychowawczy „EKOZESPOŁY GDAŃSKIE”.

Ma największy zasięg oddziaływania. Jest to temat bardzo nośny społecznie. Walory tematu Ekozespoły Gdańskie to :

  • funkcjonuje na najniższym poziomie społecznym – w gospodarstwach domowych,
  • angażuje mieszkańców do praktycznych działań – aktywizuje ich,
  • przyczynia się do zmiany nawyków i zachowań – w sensie proekologicznym.

Program ekozespołów adresowany jest do różnych grup społecznych i wiekowych. Jednakże najlepiej przyjmuje się i funkcjonuje w szkołach.

Polega on na prowadzeniu wśród mieszkańców Gdańska kampanii uświadamiającej konieczność oszczędnego gospodarowania zasobami naturalnymi (energia, woda, ograniczenie i selektywna zbiórka odpadów itp.), oraz angażowania ich do praktycznych działań w tym zakresie.

Zorganizowano przeszkolenie dla instruktorów ekozespołów. Są nimi nauczyciele.

Ekozespoły przyjęły swoje nazwy, wyznaczyły liderów (najlepsi uczniowie), ustaliły terminy spotkań tematycznych. Spotkania odbywają się w Ośrodku fundacji lub w szkołach. Wszystkie ekozespoły otrzymały podręczniki do szkoleń.

3. Program wychowawczo-wdrożeniowy „Oszczędzanie energii w szkole”.

Praktyczny program, opracowany i prowadzony przez uczniów pod opieką wyznaczonego nauczyciela-wychowawcy i pod merytorycznym nadzorem Fundacji.

Program ten uważamy za bardzo atrakcyjną i aktualną ofertę dla szkół. Po pierwsze dlatego, że przynosi on ewidentne korzyści finansowe szkole, a po drugie dlatego, że większość szkół jest technicznie zaniedbana i wymaga termorenowacji.

Nie mniej ważny przy tym jest aspekt wychowawczy, to jest kształtowanie właściwych postaw młodzieży w stosunku do środowiska naturalnego, i to na przykładzie własnej szkoły.

Propozycję zajęcia się tym tematem, w szerszym wymiarze, pn. „ Zużycie energii w szkołach zarządzanych przez Gminę”, Fundacja złożyła w 1996 roku ówczesnemu Zarządowi Miasta.

4. Współpraca z CEN i RCEE w Gdańsku

Współpraca z Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku polega na udostępnianiu Ośrodka dla prowadzonych kursów doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz na wspólnym organizowaniu seminariów, jak np. „Edukacja dla ekorozwoju” zorganizowanym w 1998r. czy „Rola edukacji w lokalnej Agendzie 21”.

Współpraca z Regionalnym Centrum Edukacji Ekologicznej przy Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku w zasadzie sprowadziła się tylko do udziału Fundacji w publicznej dyskusji dotyczącej Narodowej Strategii Edukacji Ekologicznej, zorganizowanej w kwietniu 1996r.

Instytucje i Programy wspierające FPE